Trippters.com Acenta Sözleşmesi


Eklenme Tarihi: 01.09.2021
YURT İÇİ / YURT DIŞI PAKET TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR:
İşbu Yurt İçi / Yurt Dışı Paket Tur Sözleşmesi (“Sözleşme”);
• Akyazı Mahallesi.879 Sk. No:3/5 Huzur iş merkezi Altınordu/Ordu adresinde mukim 8591198035 Vergi Kimlik Numaralı Trippters Seyahat Acenteliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
(Bundan sonra kısaca “ACENTE” olarak anılacaktır.)
• Diğer tarafta ise Tüketici paket turu satın alan,


(Bundan sonra kısaca “TÜKETİCİ” olarak anılacaktır.)
tarafları arasında aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.
(ACENTE ve TÜKETİCİ ayrı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)
.
MADDE 2- KONU:
İşbu Sözleşme’nin konusu, ACENTE’nin, TÜKETİCİ’ye www.trippters.com internet sitesi üzerinden dijital ortamda veya yüzyüze satışı yapılan, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen paket turun satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
MADDE 3- TANIMLAR:
İşbu Sözleşme’de ifasında:
• Kalıcı veri saklayıcısı: Katılımcının gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
• Tüketici: Herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen kişiyi
• Paket Tur: ACENTE veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerir program,
ifade eder.
MADDE 4- PAKET TUR SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:
4.1. ACENTE tarafından satışa sunulan tura katılım isteğe bağlıdır ve yeterli katılımın sağlanması halinde tur düzenlenmektedir. Her halükarda yeterli katılımın sağlanamaması durumunda ACENTE’nin turu iptal etme hakkı saklıdır.
4.2. Tur ile ilgili olarak ACENTE tarafından düzenlenmiş olan tanırım broşürleri dahil olmak üzere her türlü reklam faaliyetinde gerçekleştirilecek olan turda yer alan hizmetler ayrıntılı bir biçimde açıklanmaktadır. Bu hizmetler dışında yer alan bütün hizmetler ve turlar ekstra ücrete tabii olacaktır.
4.3. Satın alınan hizmete; TÜKETİCİ’nin, paket tur kapsamı dışında talep edeceği ekstra yiyecek – içecek, kişisel harcamalar, program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli, ulaşım, vize pasaport işlemleri ve hizmetleri, seyahat ve sağlık sigortası, müze giriş ücretleri vb. bedeller paket tur ücretine dah,l değildir.
4.4. TÜKETİCİ, Sözleşme bedelini; nakit, kredi kartı veya kredi kartı ile finaltur.com internet sitesi üzerinden veya ACENTE’nin belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/Havale yolu ile ödeyebilir. Sözleşme bedelinin en az yarısı (%50’si) kayıt anında ön ödeme olarak rezervasyon yapılması kalan bakiye ise turun başlamasından en geç on beş gün önce ödenecektir. Bahsi geçen süreler içerisinde ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilecektir. Rezervasyonun iptal edilmesi ile Sözleşme’den cayma bedeli olarak satış bedelinin %35’i TÜKETİCİ’ye fatura edilecektir. Ön ödeme bedeli ise güvence bedeli olarak adlandırıldığından iadesi söz konusu değildir.
4.5. Promosyonlu paket tur satışının söz konusu olması halinde TÜKETİCİ, paket tur sözleşme bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.
4.6- TÜKETİCİ tarafından Sözleşme’nin satış bedelinin kredi kartı ile ödenmesi durumunda satış bedeline ek olarak ACENTE tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi TÜKETİCİ kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
MADDE 5 – İPTAL PROSEDÜRÜ
5.1. ACENTE, paket turun gerçekleştirilmesi için gerekli tüm özeni göstermiş ve basiretli bir tacir olmasından kaynaklı tüm yükümlülüklerini gerçekleştirmiş olmasına rağmen, turun başlamasına engel olarak;
• Tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmaması,
• Olumsuz hava koşulları,
• Yol engeli,
• Grev,
• Terör, savaş ihtimali,
• Sis,
• Öngörülemez teknik hususlar,
gibi tüm mücbir sebeplerden dolayı turu iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda, ACENTE, Sözleşme’nin iptali, hiç veya gereği gibi ifa edilememesinde doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu durumda TÜKETİCİ, sair mevzuatlarda yer alan aşağıda belirtilen seçimlik haklarından birisini kullanabilir;
a) Fiyat farkının TÜKETİCİ’ye iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,
b) ACENTE tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,
c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin Sözleşme’den dönme,
ACENTE Sözleşme’den dönme bildiriminin kendisine tebliğ tarihinden itibaren TÜKETİCİ’nin ödemiş olduğu tüm bedeli en geç on dört gün içerisinde TÜKETİCİ’ye iade edecektir.


ACENTE Yurt dışı tur satışlarında kuru sabitler, sabitlenen kur üzerinden satın alma gerçekleşir. İade prosedürü ise müşterinin ödeme cinsine uygun olarak iade yapılır (Euro / Euro - USD/USD - TRY/TRY)
5.2. TÜKETİCİ’nin herhangi bir nedenle paket turun başlangıcını kaçırması halinde ve bu tura iştirak edeceğini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmemesi durumunda, ACENTE, TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri yirmi dört saat içerisinde iptal edecektir. Bu gibi bir iptalin söz konusu olması durumunda, TÜKETİCİ’ye satış bedeli herhangi bir şekilde iade edilmeyecektir.
MADDE 6- SATIŞ BEDELİ DEĞİŞİKLİĞİ
6.1. ACENTE, Sözleşme’nin satış bedelini, Sözleşme’de öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde TÜKETİCİ’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi koşuluyla Sözleşme satış bedelinin yüzde beşini geçemeyecek şekilde aşağıdaki durumlarda değiştirebilir:
a) Sözleşme satış bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması,
b) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması,
c) Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması
6.2. ACENTE tarafından paket turun başlamasından önce, TÜKETİCİ’den kaynaklanmayan herhangi bir nedenle paket tur ve Sözleşme’nin içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 1. Bentte belirtilen sebeplerle satış bedeli değişikliği hariç olmak üzere diğer fiyat değişiklikleri esaslı bir Sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir.
6.3. ACENTE’nin, değişikliklerini ve satış bedeli farkını TÜKETİCİ’ye derhal bildirmesi gerekmektedir.
6.4. Sözleşme’nin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde TÜKETİCİ;
• Bu değişikliği kabul edebilir,
• Yapılan değişikliği kabul etmediğini ACENTE’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla aşağıda yer alan seçimlik haklarından birisini kullanabilir:
a) ACENTE tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde başka bir paket tura katılma,
c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin Sözleşme’den dönme.
MADDE 7- SÖZLEŞME’NİN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ
7.1. TÜKETİCİ, Sözleşme’nin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü ifa eksikliğini ACENTE’ye derhal bildirmesi halinde ve bu eksikliğin derhal giderilmemesi durumunda TÜKETİCİ’nin Sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.
7.2. ACENTE’nin paket turun başlamasından sonra Sözleşme’de yer alan önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği yahut getiremeyeceğinin anlaşılması/tespit edilmesi durumunda, ACENTE paket turun devam edebilmesi için TÜKETİCİ’ye ilave bir maliyet getirmeyecek değerde alternatif bir öneri/düzenleme sunar. TÜKETİCİ’ye alternatif olarak sunulan öneri/düzenleme ile sunulan hizmetler arasındaki farkı ACENTE tazmin eder.
7.3. TÜKETİCİ, alternatif düzenlemeyi/öneriyi kabul etmeyerek Sözleşme’den dönebilir. Sözleşme’den dönülmesi durumunda ACENTE’nin ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler Sözleşme’den dönüldüğü tarihten itibaren Tüketici’ye en geç on dör gün içerisinde iade edilir. Ancak o ana kadar ACENTE tarafından ifa edilmiş olan edimler kapsamında TÜKETİCİ’nin hizmetlerden yararlandığı oranda uygun bir karşılığı ACENTE talep edebilir.
7.4. Sözleşme’den dönülmesi ihtimalinde, ACENTE TÜKETİCİ’nin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz olarak naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde bu uğurda yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.
7.5. Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’nun zorunlu sigorta ile hükümleri ayrık olmak üzere, ACENTE, Sözleşme’nin hiç veya gereği gibi ifa edilememesi nedeniyle TÜKETİCİ’nin uğradığı her türlü zarardan sorumludur.
7.6- Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, Acente, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle Tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur.
7.7. ACENTE, Sözleşme’ye gereği gibi ifa edilememesinin aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda bu sebeple doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) TÜKETİCİ’nin Sözleşme’nin gereği gibi ifa edilememesinde kusurunun olması durumunda,
b) Sözleşme’nin tarafı olmayan ve ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının söz konusu olması,
c) Sözleşme’nin gereği gibi ifa edilememesinin mücbir sebepten kaynaklanması,
d) ACENTE’nin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine, basiretli tacir gibi davranmış olmalarına rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi durumunda,
e) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptalin söz konusu olması ve Sözleşme’de öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİ’ye bildirilmiş olması durumunda.
MADDE 8- SÖZLEŞME’NİN DEVRİ:
8.1. TÜKETİCİ’nin paket tura katılamayacak olması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce ACENTE’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak Sözleşme’yi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, ACENTE’ye karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden MÜTESELSİLEN sorumludur. Ancak bu masrafın makul olması ve her halükarda ACENTE tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması gerekir.
MADDE 9- SÖZLEŞME’NİN FESHİ:
9.1. TÜKETİCİ, Sözleşme’ye ilişkin fesih talebini ACENTE’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. TÜKETİCİ tarafından yapılan tarih değişiklikleri ise fesih/iptal hükmündedir.
9.2. TÜKETİCİ tarafından, paket turun başlamasından önce yapılan bildirimin ne zaman yapılacağına bağlı olarak cayma bedeli değişiklik göstermektedir. Paket turun başlamasından;
• En az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, zorunlu seyahat sağlık sigortası, vize bedelleri, paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemelerharç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın TÜKETİCİ’nin ödemiş olduğu satış bedeli kendisine iade edilir. Uçak, tren, gemi ve kara taşıtı ile yapılan turlarda biletler grup bileti olarak alındığından ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları uygulanır.
• En az 30-21 gün önce yapılan fesihte Sözleşme bedelinin %35’i,
• En az 20-10 gün önce yapılan fesihte Sözleşme bedelinin %50’si,
• En az 10 gün önce yapılan fesih bildiriminde ise Sözleşme satış bedelinin tamamı, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, zorunlu seyahat ve sağlık sigortası, vize bedelleri, paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler için yapılacak kesintilere ek olarak, cayma tazminatı olarak TÜKETİCİ’ye fatura edilir. TÜKETİCİ, söz konusu kesintileri ACENTE’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
9.3. TÜKETİCİ’nin paket turun başlamasından önce, kendisi veya birinci derece akrabalarının vefatı ya da ağır hastalık, kaza, tutuklama ve benzeri olağanüstü durumlarda bu durumu resmi belgelerle birlikte turun başlamasından önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile ACENTE’ye bildirmek suretiyle sözleşmeyi feshetmesi durumunda, paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler düşüldükten sonra kalan Sözleşme satış bedeli TÜKETİCİ’ye iade edilir. Ancak her halükarda Ulaşım biletlerinde taşıyıcı firmaların iptal ve iade şartları geçerlidir.
9.4. TÜKETİCİ’nin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kalan fesih bildiriminde bulunulması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu satış bedeli TÜKETİCİ’ye iade edilir.
9.5- Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin ACENTE’ye ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde TÜKETİCİ’ye yapılması zorunludur.
MADDE 10- GENEL HÜKÜMLER:
10.1. TÜKETİCİ, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla ve yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde ACENTE’nin Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle iade hakkının bulunmadığını, ulaşım, konaklama ve tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan ACENTE veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle ACENTE ve/veya çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ, paket turun hizmeti kapsamında, işbu Sözleşme ve eklerinde bildirilen ulaşım araçlarının bağlı bulunduğu bagaj kurallarına tabiidir.
Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan ACENTE sorumlu tutulamaz. TÜKETİCİ hiçbir hal ve şartta, bagajların içinde para, kıymetli evrak, mücevher ve sair kıymetli evrak bulundurmayacağını aksi halde tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, acentenin ayrıca ve açıkça yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. ACENTE’nin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; TÜKETİCİ’nin ACENTE’ye kayıp veya hasar tutanağı düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak ACENTE tarafından eşya sahibi TÜKETİCİ’ye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.
10.2. Vize, pasaport işlemleri TÜKETİCİ’ye aittir. Vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan acentenin vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez. TÜKETİCİ, yurt dışı konaklamalarında pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs, Gürcistan ve yurt içi konaklamalarda ise hasar görmemiş, soğuk damgası görülür ve elle hissedilebilen ve yasal süre içinde geçerliliği olan güncel nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport veya nüfus cüzdanı ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi, ohal vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye'den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda, ACENTE’nin hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu iade veya tazminat yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.3 ACENTE, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, TÜKETİCİ’nin sorumlu olduğu hal ve üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.
10.4. TÜKETİCİ’nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış olarak değerlendirilir. TÜKETİCİ'nin, şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ACENTE’ye bildirmesi İyi niyetli TÜKETİCİ’nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.
10.5. Paket tur hizmeti sırasında, yol/güzergah üzerinde yapılacak ekstra turlar paket tur hizmetine katılan en az altı katılımcının katılımı olması halinde gerçekleşecek olup TÜKETİCİ’nin katılmak istememesi halinde yol/güzergah durumuna göre ACENTE’nin belirleyeceği mola yerinde bekleyeceklerdir.
10.6. İşbu Sözleşme’de imzası bulunmayan ancak Sözleşme’yi imzalayan TÜKETİCİ ile paket tura katılan ve ücretleri işbu Sözleşme’de imzası bulunan TÜKETİCİ tarafından ödenen tüketiciler de işbu Sözleşme’yi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu hükme rağmen, ACENTE aleyhine herhangi bir yasal işlem başlatılması halinde ACENTE tarafından ödenmiş olan tazminat ve oluşacak zararlar kapsamında her türlü yasal işleme başvurarak TÜKETİCİ’ye rücü hakkı saklıdır. aleyhine dava ve sair hukuki süreç başlatmaları nedeniyle Kappa Turizm’in tazminat ödemesi veya sair doğrudan veya dolaylı zarara uğraması halinde Kappa Turizm’in ödemiş olduğu veya zarar uğradığı miktarları hakkında her türlü yasal işleme başvurma ve Tüketiciye rücu hakkı mahfuzdur.
10.5. Paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa'nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, paket tur bedeli kadardır. Seyahat sağlık sigortası paketinin içeriğinde bulunan TÜKETİCİ’nin eksik ve ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. ACENTE bu teminatların içeriği, kapsamları uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
10.6. ACENTE’nin, Sözleşme’ye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında “TURSAB Turizm Tüketici Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi” maddeleri uygulanır.
10.7. Hizmetin ifasından sonra Tüketici'ye ait kredi kartının Acente'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun satış bedelini ACENTE’ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, satış bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.
10.8. Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır. Otel konaklamalarında 0-6 yaş çocuklara ayrı yatak verilmez. Ulaşım araçlarında 2 yaşını dolduran çocuklar için koltuk alma zorunluluğu bulunduğundan bu durum EKSTRA ücrete tabidir.
10.9. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde, bu çocuklar içinde derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır.
10.10. Paket tur programı ve paket tur tanıtım broşürü, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Taraflar için bağlayıcıdır.
10.11. ACENTE, Tüketici’ye bildirmiş olması kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında ACENTE, hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. TÜKETİCİ, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip tüketilmeyen hizmet bedelini iade alma hakkına sahiptir. Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri Sözleşme’nin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden ACENTE sorumlu değildir. Sözleşme’deki uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket yeri, saat ve sefer sayıları geziden önce ACENTE’den kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir.
10.12. İşbu Sözleşme ile ilgili Taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ACENTE’nin bilinen e-posta adresi ve TÜKETİCİ’nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. TÜKETİCİ, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
MADDE 11- KİŞİSEL VERİLER
11.1. Aşağıda, TÜKETİCİ’nin işbu Sözleşme kapsamında ACENTE tarafından işlenen kişisel veya kişisel olmayan verilerinden bahsedilmiş olup, her bir sürece ilişkin aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde açık rızaya ilişkin yükümlülük ACENTE tarafından yerine getirilecektir.
11.2. TÜKETİCİ, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere açık rıza vermesi halinde e-posta ve sms yoluyla bildirim yapılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.3. Kişisel veriler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME:
12.1. Bu sözleşmenin yorumunda, icrasında ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm ihtilaf ve uyuşmazlıklarda İzmir ve ORDU Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olup, sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, IATA, IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, Borçlar Kanunu, 6502 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslar arası kabul gören Frankfurter ve TÜRSAB Turizm Tüketici Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uygulanır.
MADDE 13 - SON HÜKÜMLER


Turu satın alan misafir bu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.